İSLAM HUKUKUNDA MAKÂSID


SUNUŞ  ve AMAÇ:

Makâsıd; maksad kelimesinin çoğuludur.  Ulaşılması hedeflenen yer anlamına gelmektedir. İslam Hukuku literatüründe makâsıdü’ş-şârî veya makâsidü’ş-şerîa ya da el-makâsidü’ş-şer’iyye  şeklindeki ifadesiyle  Yüce Allah’ın emir ve yasakları koymadaki muradını ve hukuk düzeninden beklediği yararları ifade eder.

Bu bağlamda Makâsıd,  yararların sağlanması suretiyle maslahatın gerçekleştirilmesi ve zararların giderilmesi suretiyle mefsedetin izalesidir diyebiliriz.  Makâsıd içinde mesâlih-i mürsele, sedd-i zeri‘a ve umûm-i belvâ gibi hususlar yer almaktadır.  Dolayısıyla çok geniş bir konu olan Makâsıd mevzuunu etraflıca ele almanın böyle kısıtlı zaman ve dar bir programa sığdırmanın mümkün olamayacağının farkında olduğumuzu beyan etmekle beraber, akademik camianın, özellikle Hukuku ve İslam Hukuku alanında tahsil gören kitlenin İslam Hukukunun canlı  ve dinamik boyutuna bir nebze dikkat dikkat çekmek ve bu meyanda farkındalık yaratmak maksadıyla bu gibi etkinliklerin düzenlenmesinde fayda mülahaza ediyor, çalışmamızın bu noktada hayırlı bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz.

Sempozyumumuzda, Makâsıd, İctihad,  Fetva,  Kollektif İctihad ve fetva, İslam Hukukunun  Statik ve Dinamik Boyutları Gibi Konular Müzakere Edilecektir.

Her açıdan değişen toplumsal hayatın, gelişen şartlarına göre İslam hukukunun canlılığını koruyarak gelişmesi, değişen soru ve sorunlar  ile çoğalan ihtiyaçlara cevap verirken bu cevapların şâriin muradı istikametinde olması, bütün bunlar  makâsıda riayet etmeye bağlıdır.

Baş Konuşmacılar:

1-      Prof. Dr. Mehmet BULUT

2-      Prof. Dr. Şamil DAĞCI

3-      Prof. Dr. Arif ERSOY

Diğer Katılımcılarımızdan Bazıları:

·         Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ

·         Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİCEK

·         Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

·         Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR

·         Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL

·         Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN

·         Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR

·         Doç. Dr. Ali Osman KURT

·         Ve daha bir çok saygı değer Hocalarımız.

 

MUHTEMEL ANA VE ALT BAŞLIKLAR

• İslam Hukuku  ve Makâsıd: İslam Hukukunda  illet,  gaye, maksatların ne’liği sınırlarının tahdidi ve göz önünde tutulması gereken ilkeler

• İ.S.M Bağlamında  B1irey mi Toplum mu

• Kamu Yararı (Mesalih-i Mürsele)

• “Zaman ve Mekanın Değişimiyle Ahkamın Değişimi”

• “Otoritenin Tasarrufu Reayanın Maslahatına Mebnidir.”

• İ.S.M Bağlamında Müsadere

• İ.S.M Bağlamında  Kredi Kartı

• İ.S. Makasıd Bağlamında Yönetim ve İdare

• İ.S.M ve Ahlâkî İlkeler

DÜZENLEYENLER:

1-ADAM  (Anakara Düşünce ve Araştırma Merkezi)

2- Alim- Adam  Akademi Öğrencileri

3- Bilkent Ünv. Medeniyet Topluluğu

4- Destekleyen : Genç Müsiad

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 25 Nisan  2015

Kabul Edilen Bildirilerin Geri Bildirimi: 30 Nisan 2015

Bildiri Metinlerinin Son Teslim Tarihi: 05 Mayıs 2015

Sempozyum Tarihi: 09-10  Mayıs 2015 (Cumartesi- Pazar)

 

KATILIM ESASLARI

• Bildiriler bilimsel, özgün, daha önce sunulmamış ve yayınlanmamış olmalıdır.

• Bildiri özetleri konuyu açıklar mahiyette olmalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir.

• Yazar adı, soyadı, unvanı, kurumu, e-posta adresi ve telefon numarası belirtilmelidir.

• Microsoft Word formatında olarak aydinkudat@hotmail.comakudat@ybu.edu.tr,  adresine gönderilmelidir.

• Başvuru tarihinden sonra gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Bildiriler en fazla 15 sayfa olmalıdır.

 

• Bildiri metinleri kitap olarak basılacaktır. Belirtilen tarihte gönderilmeyen bildiri metinleri kitaba alınmayacaktır.

 

İRTİBAT

http://www.adam.org.tr/site/iletisim/

Aydın KUDAT

İbrahim ÇEVİK

0312 3246484

İLETİŞİM

Tel: 0312 3246484

Web: http://www.adam.org.tr/

        http://www.aydinkudat.com/

E-Mail : info@aydinkudat.comibrahimcevik001@gmail.com