ADAM Uluslararası Sosyal Bilimlerde Gelenek ve Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu


II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE GELENEK VE BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ SEMPOZYUMU

Osmanlının son dönemlerinden itibaren gelenek ve teori konuları birçok tartışmanın konusu olmuştur. Bu kavramlar modernleşme, batılılaşma, çağdaşlaşma çabalarının temel başlıkları olduğu gibi, dini ilimlerde tecdit ve ihya arayışlarına da konu olmuştur.

Bu süreçte, geleneksel ilim halkalarının devam ettirilmesi, kurumsallaştırılması, bunlardan istifade edilmesi önemli olduğu gibi bunların güncel alt yapı ile donatılması, anlam ve ihtiyaç esaslarına göre yeniden dizayn edilmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu çerçevede yüzyıllarca okutulan, istifade edilen, anlama ve kavrama çabasının ürünü olan ilimler ile modern aklın ürünü olan ilimlerin bir araya getirilmesi, istifade esaslı bir veçhede değerlendirilmesi sık sık dile getirilmektedir.

Hakikatte Batı Avrupa’da “Rönesans ve Reform Hareketleriyle ortaya çıkan, “Aydınlanma” ve Fransız İhtilali sonrasında Batı Avrupa ve dünya için yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin öncesi ‘geleneksel’e ilişkin iken devamı, ‘modern’ diye nitelendirilmiştir. Kendisinden uzaklaşılmaya çalışılan her şey bu eski olan kategorisinde değerlendirilmiş ve ‘geleneksellik’ olarak nitelendirilmiştir. Cehaletten kilise egemenliğine, dini bağnazlıktan mevcut sosyal hiyerarşiye, servet dağılımındaki eşitsizlikten eskiye ait olan kurumlara kadar her şey ‘geleneksel’ olanın kapsamına dâhil edilmiştir. Meydana getirilen bu iki kutupluluğun temelinde artık rasyonalite ve ampirik gözleme dayanan bilimsel bilgiye olan sarsılmaz inanç bulunmaktadır. Ancak yaşanan tarihi ve sosyal süreçler ve bunlar üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, Modernleşme Kuramı’nın, ‘gelenek-modernlik’ şeklindeki zıt kutuplu yaklaşımının beraberinde getirdiği sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu sempozyumda, özellikle dini bilimlerde gelenek / tecrübi bilgi ile kuram ve teoriler bütünlüğü sorunsalı ele alınacaktır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ve Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi’nin (ADAM) işbirliği çerçevesinde 11-12 Temmuz 2019 tarihlerinde İZÜ ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek olan sempozyumda bilim adamlarının, gelenek, bilgi, ilimler hiyerarşisi, yeni anlam ve inşa çabaları, geleneksel ilim halkalarından istifade etme, klasik ilim halkalının modern ilimlerle buluşturulması konularında ilim adamlarının katkıları beklenmektedir.

Konferans Çağrısı İçin (Türkçe)

For Call for Paper (English)

For Call for Paper (Arabic)

 

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTEGRITY OF TRADITION AND KNOWLEDGE IN SOCIAL SCIENCE

Beginning from the late Ottoman period, the subjects of tradition and theory have been the subject of many debates. These concepts also have been the subject of westernization and modernization efforts as well as the search for renewal and rebellion in religious sciences.

In this process, it is emphasized that the continuation, institutionalization and utilization of the traditional learning rings are important, and it is significant to re-design them according to the principles of meaning and need. In this framework, it is often mentioned that the sciences which are studied and worked for centuries, are the product of the comprehension and understanding efforts, and the gathering of the sciences which are the products of modern reasoning, and their evaluation in a basis of benefit.

In fact, the Enlightenment and the French Revolution, which emerged with the Renaissance and Reform Movements in Western Europe, have initiated a new process for Western Europe and the world. The earlier period of this process is called as traditional and the later period is called as modern. Everything that was tried to get away from it was evaluated in this “old” category and it was called as “traditional”. From ignorance to sovereignty, religious bigotry to existing social hierarchy and inequality in wealth distribution to old institutions, everything is included in the concept of “traditional”. The basis of this bipolarity is the unshakable belief in scientific knowledge based on rationality and empirical observation. However, the historical and social processes and the scientific studies on them have revealed the problems that the modernization theory has brought with its opposite-pole approach in the form of “tradition-modernity”. In this symposium, especially in the religious sciences, the problem of integrity of traditional/experiential knowledge and theories will be discussed.

It is expected that scholars will contribute to the symposium, that will be held on July 11-12, 2019 in Istanbul hosted by Istanbul Sabahattin Zaim University (IZU) with the cooperation of Ankara Yildirim Beyazit University (AYBU) and Ankara Center for Thought and Research (ADAM), in terms of tradition, knowledge, hierarchy of knowledge, new meaning and construction efforts, utilization of traditional learning rings, and the connection of classical science rings with modern sciences.