Alim ADAM Başvuruları


 Muhterem(e) ADAM Dostları,

ADAM bünyesinde yapılan ilmi faaliyetler 2006 yılından bu yana artarak devam etmektedir. İslam Kültürü ve İslami İlimler konusunda insanımızın açlığını gidermek ve genç nesle dezenformasyonun had safhaya ulaştığı böyle bir zamanda bilgileri kaynağına inerek öğrenme fırsatı sağlamak amacıyla "Alim ADAM” isimli eğitim programını, geçtiğimiz akademik yılda başlatmış ve ilk dönem öğrencilerimizle verimli bir eğitim yılı geçirmiş bulunuyoruz. Dört yıl sürecek program boyunca okutulacak dersler/kitaplardan bazılarını ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.

Alim ADAM Programına 2015-2016 Akademik yılı için öğrenci başvurularımız başlamıştır. Programa katılacak kişilerde aranacak asgari özellikler; yetenek, konuya ilgi, sebat, gayret ve ciddiyet olacaktır. Katılımcılar programı sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür.  Başvuruda bulunacak adayların, mesleklerine bakılmaksızın, en az lisans öğrencisi ya da mezunu olması gerekmektedir. Dersler hafta içi mesai saatleri sonrası ve hafta sonu Hamamönü, ADAM Vakfı binasında yapılacaktır. Öğrenciler,gerekli ders kitaplarını kendileri temin edeceklerdir.

Program için yıllık kayıt harcı 600,00 TL olup, derslerin toplamından %80 devam sağlayan öğrencilere yılsonunda, ödedikleri bu meblağ iade edilecek ya da öğrencinin tercihine göre sonraki yılın harcı olarak aktarılacaktır.  

● BAŞVURU FORMU İÇİN; www.adam.org.tr/alimadam

● SON BAŞVURU TARİHİ: 06 EYLÜL 2015 PAZAR SAAT 22:00

●  MÜLAKATA GİRECEK ADAYLARIN AÇIKLANMASI :

            Mülakata girmeye hak kazanan adaylara e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

 

ALİM ADAM PROGRAMINDA DÖRT YIL BOYUNCA OKUTULACAK DERSLER VE KİTAPLARDAN BAZILARI

1. Modern Arapça Durûsu’l-Luğati’l-Arabiyye (4 cilt), El-Arabiyetu beyne yedeyk (Ek Kaynak), El-Arabiyyetu li-Hayat (Ek Kaynak) Muhadese ve PratikUygulamaları.

2.Medrese / Klasik Arapça Sarf Emsile, Binâ, Maksûd, İzzî

3.Medrese / Klasik Arapça Nahiv Avâmil, İzhâr, Kâfiye, Tuhfetü’s-Seniyye, Katrü’n-Nedâ, En-Nahvu’l-Vâzıh, El-Arabiyetü’l-Müyessere, İbn-Akil, Suyutî, Molla Cami

4.İslami İlimlere Giriş ve İslami İlimler Metodolojisi (El-Vecîz, Şerhu Kavâidi’l-Külliyye, El-Medhal.)

5.Kıraat ve Tecvid Mukaddimetu İbn-i Cezeri, Karabaş, Maharic-i Huruf ve Tashih-i Huruf, Kırâat Tatbikatı

6.Mantık İsağucî (Klasik Mantık), Modern mantık ve felsefeye Giriş

7. Akaid El-Akidetü’t-Tahaviye, Akaid Metinlerinden Seçmeler, Şerhü’l Akaid, Menar

8.Fıkıh Nurü’l-İzah, Kuduri, El-İhtiyar

9.Usulü’l-Fıkıh Uygulamalı Fıkıh (Çağdaş Örneklerle Fetva Usulü), Usulü’l-Fıkıh 100 Temel Kural,

10.Adab, Edebiyat, Belağat Nesefî, Telhis,  Edebiyat ve Belağat Temel İlkeleri

11. İslam Tarihi

12. Osmanlıca ve Farsça

13.Tefsir  Celaleyn, Tefsir Usulü,  Nesefi,  Beydavi,  Keşşaf

14.Hadis Riyazü’s-Salihin, Davud-i Karsî (Usul-i Hadis), Kütüb-i Sitte’den Seçmeler

15.Ahlak ve Tasavvuf Kuşeyrî,  Metinlerle Tasavvuf Düşüncesi,

16. İslam Düşünce Tarihi,