ADAM Uluslararası Öğrenciler Akademisi Başlıyor!


ADAM

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ

2015-2016 AKADEMİK YILI


Başvuru Formu

Başvurmadan önce Web Sayfasını Dikkatlice Okuyunuz!


Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Öğrenciler Akademisi ile uluslararası öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda akademik, sosyal ve kültürel donanımlarını geliştirebilecekleri, bunun yanında sosyal programlar ile kaynaşabilecekleri kapsamlı bir eğitim ve öğretim programıdır.

Dil ve Edebiyat Atölyesi, Çeviri Atölyesi, Uluslararası İlişkiler Atölyesi, İktisadi Düşünceler Atölyesi, Sanat Atölyesi, Tarih ve Medeniyet Atölyesi gibi öğrencilerin kendilerini akademik olarak geliştirebilecekleri özel ihtisas gruplarının yanında Anadolu’da kurulmuş medeniyetlerin başkentlerinden birisi olan Hattuşaş ve Kastamonu’da at çiftliklerine yapacağımız geziler ile düzenlenen akademik ihtisas gruplarının ve geçen bir dönemin yorgunluğunun atmayı hedeflemekteyiz.

2014’te akademik programlarımız ve Tuz Gölü, Ihlara Vadisi ve Kapadokya gezilerimiz, 2015’te özel ihtisas grupları ve Bursa gezimizden sonra 2016’da akademik atölyelerimiz ve sosyal programlarımız ile Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ne yeni öğrencilerimizi bekliyoruz.


ADAM UAÖ AKADEMİSİ’NİN AMAÇLARI

·         Uluslararası öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda akademik, sosyal ve kültürel donanımlarını geliştirebilmeleri,

·         Ülkemizde eğitim gören, soydaş, akraba ve diğer ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerin Türkiye ile sosyo-kültürel bağların geliştirilmesi,

·         Türkiye imajının güçlendirilerek, Anadolu kültürünü uluslararası düzeyde tanınması ve tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi,

·         Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin ülkemize uyumlarının arttırılması,

·         Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi.ATÖLYE ÇALIŞMALARI

 2016 ADAM Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde 5 adet ihtisas dersi olacaktır.

1. Çeviri Atölyesi ve Dil &Edebiyat Atölyesi

2.Uluslararası İlişkiler Atölyesi

3. İktisadi Düşünceler Atölyesi

4. Sanat Atölyesi

5. Tarih ve Medeniyet Atölyesi

·      İhtisas dersleri bahar dönemi 12 hafta, güz dönemi 8 hafta olmak üzere toplam 20 haftadır.

·      Her bir ihtisas atölyesine 40 öğrenci kabul edilecektir.           

·      Derslere %70 devam zorunluluğu vardır. Ayrıca sosyal programların kontenjanlarının sınırlı olmasından ötürü öncelik derslere düzenli devam eden öğrencilere olacaktır.

·      Derslere düzenli katılan öğrencilere sertifika verilecektir.

·      Derslerin dili Türkçedir. Dersler ADAM Hamamönü Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecektir.


1.      Çeviri Atölyesi ve Dil&Edebiyat Atölyesi:

Bu atölyenin, aynı öğrenci kadrosuyla üç dönem sürmesi öngörülüyor. Atölye süresince Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Balkan Dilleri için belirlenen temel eserlerin Türkçe’ye çevrilmesi planlanmaktadır. İlk kur 8 hafta, 2. Kur 4 hafta sürecektir. İlk kurda Çeviri Teknikleri ve Sorunları üzerinde durulacakken, 2. Kur daha uygulamaya yönelik olacaktır.Buna ek olarak Dil ve Edebiyat Atölyesi kapsamında her hafta edebiyat konusunda yazar, şair ve akademisyenlerin vereceği dersler planlanmıştır.

2.      Uluslararası İlişkiler Atölyesi:

Ülkemizde eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrencilerin, ülkemizin dış politikasına ve bu dış politikanın icra edildiği en genel çerçeve olan uluslararası ilişkilere dair görüş ve yaklaşımları, yerel ve/veya küresel olmak üzere muhtelif kaynaklardan kendilerine sunulan çeşitli perspektif, değerlendirme ve yorumlar muvacehesinde şekillenmektedir. Türkiye’nin dış politikası ve icra edildiği bölgesel ve küresel siyasetin yabancı öğrencilere anlatımı ve aktarımı açısından, bu durumun bir kısım boyutları bulunmaktadır. İlk olarak, uluslararası öğrencilerin bilgi kaynakları, çoğunlukla İngilizce temelli yabancı kaynaklardır. İkinci olarak, bu kaynakların çoğu, akademik kaynaklar değillerdir. Üçüncü olarak, bir ölçüde ilk iki boyutun neticesiyle, akademik olmayan yabancı kaynaklardaki haber, yorum ve perspektifler, tarafsızlıkları açısından sorgulanır durumdadır. Bu üç sebep, uluslararası öğrencilerin ülkemizin dış politikası ve icra edildiği bölgesel ve küresel siyasete dair görüş ve kanaatlerinin ulusal perspektife dayalı, bilgi temelli ve tarafsız olarak inşa edilmesinin önünde engel teşkil etmektedir. Uluslararası İlişkiler (Uİ) Programı, uluslararası öğrencilerin ülkemizin dış politikası ve icra edildiği bölgesel ve küresel siyasete dair görüş ve kanaatlerinin ulusal perspektife dayalı, bilgi temelli ve tarafsız olarak inşa edilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu zaviyeden, ilk olarak, Uİ Programı, uluslararası ilişkileri, zımnen realizm, liberalizm ve inşacılık teorileri temelinde olmak üzere, tematik olarak tasnif edecektir. İkinci olarak, her dersin teması, küresel siyaset, bölgesel siyaset ve bu iki dairesel bağlam içinde icra edilen Türkiye’nin dış politikası şeklinde yapılandırılacaktır. Üçüncü olarak, dersler, uluslararası öğrencilerin ülkemizin dış politikası ve icra edildiği bölgesel ve küresel siyasete dair mevcut görüş ve kanaatlerinin tesbit edilmesi gayesiyle, etkileşimsel ve katılımcı bir tarzda gerçekleştirilecektir.


3.      İktisadi Düşünceler Atölyesi: ADAM Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında İktisadi Düşünceler Tarihi Okulu’nda temel amaç uluslararası öğrencilere iktisadi düşünceler tarihi ile ilgili temel kavramları açıklamak ve tarihsel süreçte dünyayı etkilemiş olan iktisadi fikirler ile ilgili genel bir çerçeve çizmektir. 20 haftalık eğitimden sonra öğrencilerin iktisadi düşünceler ve teoriler tarihi hakkında genel bir bilgiye sahip olması sağlanacak ve iktisat bilimine katkıda bulunan düşünürler hakkında görüşleri, fikirleri ve literatüre katkıları konusunda yorumlamada bulunabileceklerdir. İktisadi Düşünceler Tarihi Okulu çerçevesinde öğrenciler bu dersler sayesinde iktisadi düşüncenin tarihsel gelişimini geniş ders programı sayesinde oldukça iyi bir şekilde kavrayacak, tarihsel perspektif içerisinde iktisadi düşünürlerin ve mensup oldukları iktisadi ekollerin bu tarihsel gelişim açıklanacaktır. Ders programı çerçevesinde işlenen tüm iktisadi düşünce yapılarının ve iktisadi akımların ortaya çıktığı tarihsel koşullar irdelenerek bu ekollerin mukayesesi yapılacaktır.


4.      Sanat Atölyesi: Akademiyi kurgularken programların yalnızca literal alanla sınırlı tutulmaması konusunda özen göstermeye gayret ettik. Sanat atölyesini özellikle bu amaç üzerinden şekillendirmeye çalıştık. Burada genel olarak iki hedeften bahsedilebilir: Birincisi sanatın ve sanatsal etkinliğin düşünce ve duyuş dünyasına katacağı zenginlikten faydalanarak nitelikli ve düzeyli sosyal etkinlikleri hayata geçirmek; ikincisi ise sanatın tarihsel serüveninde sanatsal yapıtın temsil ettiği düşünce ve değer dünyasının izini sürmek ve bu temsillerin sosyoloji, felsefe, ilahiyat, siyaset ve ekonomi alanlarıyla ilişki kurduğu bağlamları keşfetmek. Bu hedefler çerçevesinde kurguladığımız her bir oturumun içeriğine dair genel teorik kapsama bağlı kalmakla birlikte ilgili konularda sanat yapıtına ait uygulamalar sunulacaktır. İlk 12 oturum görsel ve işitsel örneklerle desteklenmiş; dünya coğrafyasının çok farklı köşelerinde yaşamış ve yaşamakta olan geleneksel ve modern sanat ve zanaat icralarından, sinema, tiyatro ve diğer dramatik sanatlar ile fotoğraf, heykel ve resim sanatından örnekleri de içeren ancak büyük ölçüde teorik bir kritik alanı ile sınırlı olan konuların irdelenmesi şeklinde tatbik edilecektir. Son 8 oturum ise belli bir teorik çerçeveyi içermekle birlikte resital, sergi ve icra gibi pratik alanların ağırlıkta olduğu oturumlardır. Geleneksel Türk-İslam sanatlarını da içeren oturumlarda çok değerli Kültür bakanlığı Sanatçılarımızın destekleri olacaktır.


5.      Tarih ve Medeniyet Atölyesi: Düşünce ve medeniyet tarihi okumaları şeklinde geçecek derslerde dünya medeniyetlerinin düşünce ufuklarına yolculuk yapılması hedeflenmektedir. İnsanlığın, medeniyetler olarak tecessüm ettirdiği ortak fikirleri bu derslerde anlamaya giriş denemesi yapılacaktır. Bu anlamda dersler tekçi ve tahakküm edici bir bakış açısından uzak anlayıcı ve çoğulcu bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılacaktır.


AKADEMİYE BAŞVURU VE KAYIT

·         ADAM Uluslararası Öğrenciler Akademisi programına sosyal bilimler (İktisat, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, eğitim, sosyoloji, psikoloji, iletişim, hukuk, felsefe, ilahiyat, edebiyat, mütercim tercümanlık vb.)alanlarında yüksek lisans, doktora, üçüncü ve dördüncü sınıf lisans düzeyinde uluslararası öğrenciler başvurabilir.

·         Türkiye Cumhuriyetivatandaşı öğrencilere sınırlı kontenjan ayrılmıştır.

·         Kontenjan kalması halinde sosyal bilimler dışı alanlarda eğitim gören öğrencilerin başvuruları da değerlendirilecektir.

·         Her bir atölyede 40 öğrenci olmak üzere, toplam 200 öğrenci kabul edilecektir.

·         Akademi Sınıflarının Oluşumu: Sınıflar, %60 Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrenciler, %20 Burssuz Uluslararası Öğrenciler , %20 Türk Öğrenciler olacak şekilde oluşturulacaktır.

·         Her öğrenci kontenjan kalması halinde en fazla iki atölyeye katılabilir.

·         Atölye derslerine %70 devam zorunluluğu vardır.

·         Başvurular online olarak yapılacaktır.


ADAM UAÖ - AKADEMİ ÖDÜLLERİ

·        Programlara düzenli olarak katılan öğrencilere sertifika verilecektir.

·        Atölyelere ve programlara katılan öğrencilerden 2-3 sayfayı geçmeyecek şekilde birer makale istenecektirbu makaleler sene sonunda “ADAM Uluslararası Öğrenciler Kitabı” olarak yayınlanacaktır.


SOSYAL AKTİVİTELER

·         Kültür Gezileri

Hattuşaş'a yapılacak olan günü birlik gezide Anadolu'da kurulan medeniyetlerin izinden gidip, Kastamonu Daday at çiftliklerine yapılacak geziler ile yoğun çalışmaların yorgunluğu atılarak öğrencilerin motivasyonları yükseltilecektir.


·         İftar

ADAM Uluslararası Öğrenciler Akademisi katılımcıları ve akademisyenlerin projenin bu dönemi sonunda bir iftar organizasyonu ile bir araya getirilmesi planlanmaktadır.


·         Kahvaltı ve İkramlar

ADAM’ın geleneksel hale gelmiş ikramları tüm programlar süresince katılımcıların istifadesine sunulacaktır.


KADEME GRUPLARI PROGRAMLARI

Kademe grubu programları daha çok oryantasyon ağırlıklı programlardır. Bu programlar ile ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Ankara’yı, okudukları üniversiteyi ve Türkiye’yi tanımaları planlanmaktadır. Bu programın Tanışma ve Tanıtım toplantısında özellikle Ankara'da öğrenimlerine yeni başlamış öğrencilere Ankara tanıtımı ve üniversitelerden gelecek yetkili kişilerden mevzuat, kayıt vb. süreçleri birinci ağızdan öğrenmeleri, Anadolu ve Türk kültürünün uluslararası düzeyde tanınması ve tanıtılması için kültürel, sosyal faaliyetler düzenlenmesi, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin ülkemize uyumlarının arttırılması ve bu öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi, Düzenlenecek konferanslar ile hâkim medeniyet paradigması haricindeki medeniyet fikirlerinin anlatılacağı konferanslar düzenlenmesi olarak özetlenebilir.

1. Kademe için Tanışma ve Tanıtma Konferansları:Tanışma ve Tanıtma Konferanslarının amacı Ankara'ya yeni gelmiş öğrencilerin Ankara'yı ve Türkiye'yi tanıyacakları ve okudukları üniversite ile ilgili bilmeleri gereken yasal mevzuat vb. öğeleri üniversitelerindeki yetkili isimlerden öğrenebilmeleridir. Bu program 1. sınıf öğrencileri ağırlıklı olacak ve üniversitelerin Öğrenci İşleri Bölümlerinde çalışan kişilerin gelmesi sağlanacaktır. Bu programın ilk 6 hafta yapılması planlanmaktadır.


2. Kademe için Medeniyet Konferansları:Medeniyet ve medeniyet inşası kavramları son 10 yıldır, Türkiye'nin dünyada özgül ağırlığını artırmasıyla daha çok tartışılan ve konuşulan kavramlardan olmuştur. Tek tek bireyleri ve küresel olarak toplulukları ve ülkeler arası etkileşimleri etkileyen bu kavram tarihin verdiği kültlerin, çıkar çatışmalarının ve güç yarışlarının baskısı altında kalmıştır. İnsanlar veyahut toplumlar medeniyet fikrini incelerken kendi medeniyetlerini yüceltmekte ve diğer medeniyetleri ise küçümseyerek dışlamaktadır. Tüm insanlığın ortak mirası kabul edilebilecekken özellikle ırkî ve dinî sebeplerle dünya tarihi tek bir medeniyet görüşünün (Batı) şekillendirdiği bir şekilde yazılmaktadır. Bu programın da amacı akademik konferanslar ile Türkiye'de öğrenimlerini sürdüren uluslararası öğrencilere farklı medeniyet fikirlerinin ve farklı paradigmaların anlatılmasıdır.

 

KADEME PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT

·         ADAM Uluslararası Öğrenciler Akademisi programına her alanda birinci ve ikinci sınıf lisans düzeyinde uluslararası öğrenciler başvurabilir. Birinci sınıflar her 2 kademe programına başvurabilirler. İkinci sınıf öğrencilerinin sadece 2. Kademe programına başvuruları kabul edilecektir.

·         Türkiye Cumhuriyetivatandaşı öğrenciler bu programa başvuramazlar.

·         Her bir kademede 100 öğrenci olmak üzere, toplam 200 öğrenci kabul edilecektir.

·         Kademe programlarına %70 devam zorunluluğu vardır.

·         Başvurular online olarak yapılacaktır.


SOSYAL AKTİVİTELER

·         Kültür Gezileri

Hattuşaş'a yapılacak olan günü birlik gezide Anadolu'da kurulan medeniyetlerin izinden gidip, Kastamonu Daday at çiftliklerine yapılacak geziler ile yoğun çalışmaların yorgunluğu atılarak öğrencilerin motivasyonları yükseltilecektir.

·         Kahvaltı

ADAM Uluslararası Öğrenciler Akademisi katılımcıları ve akademisyenlerin projenin bu dönemi sonunda bir kahvaltı organizasyonu ile bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

·         Kahvaltı ve İkramlar

ADAM’ın geleneksel hale gelmiş ikramları tüm programlar süresince katılımcıların istifadesine sunulacaktır.